0

V košíku nie sú žiadne položky.

Ochrana osobných údajov

STYL Design s.r.o.,Starohájska 8180/9/C, 91701 Trnava, IČO: 47537779, DIČ: 2023952095

ďalej ako prevádzkovateľ e-shopu vianocneozdoby.sk, poskytuje podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov GDPR dokumentáciu pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Aké osobné údaje spracúvame?

V rámci našej činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb - zákazníkov nášho e-shopu, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy, následné uskutočnenie platby a dodanie tovaru.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajín nerealizujeme.

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania neuskutočňujeme.

II. Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje zákazníka spracúvame pre rôzne účely. Ak sa zákazník zaregistruje na stránke www.vianocneozdoby.sk, ako prevádzkovateľ využívame údaje zákazníka pre vedenie účtu zákazníka a poskytovanie súvisiacich funkcií. 

Pri zrealizovanom nákupe používame údaje zákazníka na vybavenie objednávky, ochranu svojich právnych nárokov a plnenie zákonných povinností. Po uskutočnení objednávky zasielame zákazníkom reklamné oznámenia. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy so zákazníkom, dodržiavanie právnych povinností, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo súhlas zákazníka.

Osobné údaje spracúvame iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: súhlas zákazníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

1. prijímanie a vybavovanie objednávok a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy);

2. zasielanie newslettera/reklamného oznámenia zákazníkovi, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel (súhlas zákazníka);

3. výkon Obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem prevádzkovateľa);

4. uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť prevádzkovateľa).

V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníka jeho súhlas, má zákazník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na info@vianocneozdoby.sk. Týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe.

Poskytnutie osobných údajov zákazníka na účely objednávky a uzavretia zmluvy je dobrovoľné, pokiaľ ich však zákazník neposkytne, nebude možné s ním uzavrieť zmluvu a vybaviť jeho objednávku.

Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:

1. sprostredkovateľom, ktorí sú poverení prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v jeho mene;

2. v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje na účely plnenia právnych povinností prevádzkovateľa alebo na plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;

Osobné údaje spracúvané na účely vybavovania objednávok zákazníkov budú uchovávané po dobu potrebnú na vybavenie objednávky a prípadných reklamácií. Osobné údaje spracúvané na účely zasielania reklamného oznámenia budú uchovávané po dobu do odvolania príslušného súhlasu zo strany zákazníka. Uvedené platí, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov.

III. Aké má zákazník práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákazníci majú právo:

1. získať od prevádzkovateľa informáciu o svojich osobných údajoch,  či sú ich osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež majú právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;

2. na opravu osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;

3. na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR

4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak zákazník napadne správnosť osobných údajov, je spracúvanie obmedzené po dobu, pokým nebude správnosť osobných údajov overená);

5. namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka, alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;

6. na prenosnosť osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať osobné údaje od prevádzkovateľa, právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR;

7. podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. 

V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Firma STYL Design s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. 

V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracúvania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred.

Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webovej stránky, tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu mailom: info@vianocneozdoby.sk. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prosím čakajte...

Produkt bol úspešne pridaný do košíka

Pokračovať v nakupovaní
Prejsť do košíka
Pokračovať v nakupovaní
Prejsť do košíka